กบง.เห็นชอบกรอบแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan) ภายใต้ทิศทางนโยบาย 5 ด้าน
กระทรวงพลังงาน
2 เมษายน 2564
93
0
0
กบง.เห็นชอบกรอบแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan) ภายใต้ทิศทางนโยบาย 5 ด้าน
จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดภาวะเรือนกระจก อุณหภูมิโลกได้สูงขึ้น ประเทศไทยจึงได้วางเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดย กระทรวงพลังงาน ได้กำหนดเป้าหมายมุ่งสู่พลังงานสะอาด และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในปี 2580 ซึ่งที่ประชุม กบง. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุม ได้เห็นชอบกรอบแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan) ที่มีเป้าหมายมุ่งสู่พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในปี 2580 มีทิศทางนโยบาย (Policy Direction) 5 ด้าน ได้แก่
1.ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน
2.ลงทุนพลังงานสีเขียว
3.ดำเนินนโยบาย 4D1E เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคพลังงาน
4.เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน
5.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยี ครอบคลุมการขับเคลื่อนพลังงานทั้งด้านไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันเชื้อเพลิง พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน
ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (National Energy Information Center: NEIC) ทั้งข้อมูลเชิงนโยบาย และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงาน (Capacity Building) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต
R
ELATED NEWS
ข่าวที่น่าสนใจ
Hover Icon
2 เมษายน 2564
8
กบง. ตรึงราคา LPG ต่ออีก 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 2564)

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุม ได้มีมติตรึงราคา LPG โดยขยายเวลาตรึงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG ที่ 14.3758 บาทต่อกิโลกรัม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ออกไปอีก 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564

Hover Icon
14 มีนาคม 2565
13
กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Moblie Unit) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Moblie Unit) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ บริเวณตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

Hover Icon
9 สิงหาคม 2565
9
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมฝึกอบรบในโครงการพัฒนาความรู้หลักการควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉินก๊าชธรรมชาติ สำหรับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

นายอัศวิน อัศวุตมางกุร พลังงานจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายกษิดิศ สวัสดิ์คุ้ม นักวิชาการพลังงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมฝึกอบรบในโครงการพัฒนาความรู้หลักการควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉินก๊าชธรรมชาติ สำหรับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ